Ochrana osobních údajů

GDPR

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle článku 6 Nařízení EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je KOVO MB s.r.o., IČ: 27650014, se sídlem 294 06 Sukorady č.p. 94 (dále jen: „správce“).
 2. Správce osobních údajů
  Adresa: KOVOMB s.r.o., IČ: 27650014, se sídlem 294 06 Sukorady č.p. 94, email: info@kovomb.cz, telefon: +420 734 736 469
 3. Osobními údaji (dále jen “Osobní údaje“) se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo
  na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce nemá jmenovaného pověřence pro správu osobních údajů.

II. Důvod zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. (dále jen “Plnění smlouvy”) – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před
  uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.
 2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

III. Účel zpracování, kategorie a zdroje osobních údajů

Zákonný důvod: plnění smlouvy
Účel: Vyřízení objednávky nebo odpověď na poptávku zaslanou přes kontaktní formulář
Údaje: Osobní údaje klientů (kontaktní údaje)
Zdroj údajů: Kontaktní formulář, objednávka

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
  V případě poptávky osobní údaje obsažené ve formuláři spravujeme pouze za účelem odpovědi nebo vyřízení vašeho dotazu či poptávky /pouze po dobu jednání o uzavření smlouvy/ nejdéle 3 let od vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.
  V případě objednávky po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů. (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby:
  Zajišťující služby provozování webu je společnost KOVOMB s.r.o., IČ: 27650014 a další služby související provozováním webu.
  Osobní údaje Subjektu údajů mohou být pro účely řádného plnění smlouvy poskytnuty poskytovateli doručovacích služeb, a dále osobám, které správci poskytují právní, účetní a IT služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Správce nemá v úmyslu
  předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

VI. Další ujednání

 1. Máte právo na přístup ke svým osobním údajům
 2. Jste oprávněni kdykoli aktualizovat, opravovat či měnit své osobní údaje, případně omezit zpracování osobních údajů
 3. Můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů.
 4. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména hesla, antivirový program, zálohování, uzamykání.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře nebo poptávky z internetového poptávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

KOVOMB s.r.o.

Sukorady 94
294 06 Sukorady

IČO 27650014
DIČ CZ27650014

KOVOMB s.r.o.

Sukorady 94
294 06 Sukorady

IČO 27650014
DIČ CZ27650014